Savez školskih športskih društava bbž

- Športska aktivnost učenika na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji više od pedeset godina. Prethodnih pola stoljeća osnovne aktivnosti bile su školska društva za fizičku kulturu , školski športski klubovi i sadašnja školsko športska društva. Viši oblik bio je gradski ili općinski savez koji je mijenjao naziv do današnjeg Saveza školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije.
Uredbom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 1993. godine osnivaju se u osnovnim i srednjim školama školski športski klubovi, a 2000. godine savez dobiva naziv: Savez školsko športskih klubova Bjelovarsko bilogorske županije koji djeluje u sklopu Športskog saveza Bjelovarsko bilogorske županije. Godine 2004. na na Skupštini Saveza donesena je odluka da Savez stekne pravnu osobinu, a prvi predsjednik postao je Josip Arefijev, učitelj TZK-a iz Hercegovca, dok je za tajnika imenovan Stanko Štimac. 2008. godine na redovnoj izbornoj skupštini Savez mijenja status i ime u Savez Školsko športskih društava Bjelovarsko- bilogorske županije. Za novog predsjednika imenuje se Stanko Štimac, nastavnik TZK-a, a za profesionalnog tajnika Tomislav Flinta , profesor TZK-a.

Cilj saveza je:
- unapređivanje i promicanje športa među učenicima osnovnih i srednjih škola, te promicanje odgojnih funkcija športa te razumijevanje, tolerancija i odgovornost kroz bavljenje športom.

 

Djelatnosti saveza su:
- uređivanje opće politike školskog športa u županiji te sudjelovanje u njenom utvrđivanju na županijskom Poglavarstvu i županijskoj Skupštini,
- usklađivanje zajedničkih programskih aktivnosti članova i osiguravanje općih uvjeta za njihovu pravovaljanu potvrdu,
- organizacija županijskog prvenstva školsko športskih društava, doređivanje športskih grana u kojima će se održavati županijsko prvenstvo, vrši izbor i broj društava koja sudjeluju na prvenstvu, određuju vrijeme, mjesto i propozicije natjecanja,
- sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i osiguranje skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika u školskom športu,
- poticanje izgradnje športskih objekata, te njihovog pravovaljanog održavanja i upotrebe,
- obavljanje drugih poslova i zadaća određenih Zakonom i Statutom

Članovi u savezu:
- član Saveza školsko športskim društava Bjelovarsko-bilogorske županije je svako školsko športsko društvo koje djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
- oblici članstva, dužnosti, prava i obveze članova utvrđeni su statutom i drugim općim aktima.
- o primanju u članstvo, te prestanku članstva u Savezu, odlučuje Skupština

 

Na području Bjelovarsko- bilogorske županije djeluje 25 osnovnih škola i 13 srednjih škola s ukupno 53 profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Sve osnovne i srednje škole imaju registrirana školsko- športska društva.

- Nažalost, propisi o školstvu ne preciziraju dovoljno obveze u Savezu sa športskim aktivnostima učenika , a rad pedagoga tjelesno-zdravstvene kulture malo se cijeni i nedovoljno priznaje kao dio odgojno obrazovne djelatnosti škole. Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture se, istina, organiziraju i rade, ali još nema odgovarajuće odredbe koje bi tu njihovu aktivnost svrstala u radnu obvezu i pedagoški standard.
Zbog toga Savez školskih športskih društava nastoji izvanškolske športske aktivnosti dobro organizirati da čine neodvojiv dio cjelokupnog športskog sustava . U Savezu školsko športskog društva Bjelovarsko-bilogorske županije stalno se naglašava svijest o višestrukoj važnosti školskog športa, bilo kao ishodištu razvoja športa uopće, bilo kao aktivnost koja bitno utječe na zdravlje i psihofizički razvoj mladih ljudi. 
No, nedifinirane obveze škole nerijetko izazivaju prijepore organizatora školskog športa, koji se o učenikom športu često više brinu nego ovlaštene institucije.
Unatoč dobrim namjerama, novac koji se izdvaja za školski šport nije dovoljan i ne može pokriti veće potrebe. Osim manjka novca, najveći ograničavajući čimbenik je prostor. Škole uglavnom rade u dvije smjene, a samo dvije škole mogu održavati nastavu isključivo u jutarnjoj smjeni. U školsko športskim dvoranama ,a posebice u gradovima, organizira se nastava za dva pa i čak tri razreda istovremeno, bez obzira na neadekvatne uvjete, a i ostale aktivnosti, kao što su športska rekreacija i treninzi klubova do kraja sužavaju prostor za učenički šport. Tako učenicima za njihove izvannastavne športske aktivnosti u toku dana ostaje vrlo malo ili gotovo ništa vremena, osim subotom.
Unatoč svim teškoćama i problemima Savez vrlo uspješno provodi športska natjecanja, a u njima iz godine u godinu sudjeluju sve veći broj učenika svih uzrasta.